Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

GABTE Hal Tasarm Gnleri 2019 Balad

Ticaret Bakanl, Gneydou Anadolu Hal hracat Birlikleri ve Gaziantep niversitesi i birliiyle gerekletirilen Tasarm Gnleri 2019 ve 6. Makine Hals Tasarm Yarmas Finali GAB hizmet binasnda dzenlenen trenle balad. ki gn srecek etkinlik kapsamnda birok niversiteden akademisyen hal konusunda eitli syleiler ve panellere katlacak.

4 Ekim 2019  
 
gaibte-hali-tasarim-gunleri-2019-basladi-----
 Ticaret Bakanl, Güneydou Anadolu Hal hracatç Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi i birliiyle gerçekletirilen Tasarm Günleri 2019 ve 6. Makine Hals Tasarm Yarmas Finali GAB hizmet binasnda düzenlenen törenle balad. ki gün sürecek etkinlik kapsamnda birçok üniversiteden akademisyen hal konusunda çeitli söyleiler ve panellere katlacak.  

  Güney Dou Anadolu Hal hracatç Birlikleri tarafndan Ticaret Bakanlnn destei ve Gaziantep Üniversitesi i birliiyle gerçekletiren Tasarm Günleri 2019 ve 6. Makine Hals Tasarm Yarmas Finali düzenlenen törenle start ald. Açl törenine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Naci Topçuolu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazl Ylmaz, TM Hal Sektör Kurulu Bakan Salahattin Kaplan, Halclar Odas Bakan Mehmet Törer, GAB Koordinatör Bakan Ahmet Fikret Kileci, GAHB Bakan Ahmet Kaplan ile çok sayda davetli ve üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümünde eitim görmekte olan örenciler katld.

  "Hal ihracatnda dünya ikincisiyiz"

  Türkiye’nin Çin’in ardndan hal ihracatnda 2,3 milyar dolarla ikinci ülke olduuna dikkat çeken GAHB Bakan Ahmet Kaplan “Türkiye yaklak 2,3 Milyar dolarlk hal ihracat ile Çin’in ardndan dünyada ikinci ülke konumunda yer almaktadr. Güneydou Anadolu hracatç Birliklerine üye olan firmalar olarak yapm olduumuz hal ihracat ise 1,5 Milyar dolardr. Bu Türkiye hal ihracatnn %66,5’ini oluturmaktadr. Gaziantep’te, hal sektörü lokomotif bir sektördür. Sektörde 150’ye yakn üretici, 700’ü akn ihracatç firmada dorudan 25.000 kii istihdam edilmektedir. Çok sayda yan sanayi ve tedarikçi firmalarla birlikte dolayl olarak 50 bin kiiye istihdam salamaktadr” dedi.

  "Sektörel liderliimizi korumak zorundayz"

  Bakan Kaplan konumasna “Uluslararas rekabet gücümüzü ve sektördeki lider pozisyonumuzu koruyabilmek ülkemiz ve ehrimizin ekonomisi adna çok önemlidir. Sektörümüzün en önemli ihtiyac, üphesiz insan kaynadr. Bu anlamda Güneydou Anadolu Hal hracatçlar Birlii olarak Lise, Üniversite ve Sanayi i birliinde sektörün ihtiyaç duyduu nitelikli igücünün yetitirilmesine büyük önem veriyoruz. Hem meslek liseleri hem de Güzel Sanatlar Fakültesinde makine hals ile ilgili bölümler açlmas ve eitim müfredatnn sanayinin ihtiyaçlarna uyumlu hale getirilmesi için Milli Eitim Müdürlüü ve Üniversitemiz ibirliinde çalmalarmz sürdürüyoruz. Yaz aylarnda, Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarna yönelik vermi olduumuz “Bilgisayar Destekli Hal Tasarm Kursu”nu her sene tekrar etmek istiyoruz. Hal tasarm ve desen uygulamas alannda insan kayna kapasitesini gelitirmek ve sektöre yeni tasarmclar kazandrmak amacndayz. Sektörde halihazrda çalan ve yeni istihdam edilecek tasarmclar ve desinatörlerin sertifikalandrlmas ve akredite edilmeleri için yönetimi sektörde yer alan tasarmclardan oluan bir Hal Tasarm Dernei kuruyoruz. Hal sektöründe nitelikli pazarlama eleman ihtiyacna yönelik olarak Üniversitemiz i birliinde, D Ticaret Uzmanl eitimleri düzenliyoruz. Ayrca, d ticarette yaanan alacak problemlerini amak üzere bir yandan belgeye dayal ticaretin usulleri ile ilgili bilgilendirmeler yapyor dier taraftan alacaklarn takibi amacyla firmalarmz adna giriimlerde bulunuyoruz. Potansiyeli olan hedef ülkeler belirleyerek, öncelikle yerinde pazar aratrmas yaparak firmalarmz bilgilendirme, devamnda ise heyet organizasyonlar ile yeni pazarlar ve müteriler kazanma amacyla firmalarmza yardmc oluyoruz” dedi.

  "Üniversitelerle i birlii içerisinde sektörde millileme çabasndayz"

  Hal sektöründe bir çok alanda millileme çabasn içerisinde olduklarn da vurgulayan Bakan Kaplan “Sektörün önemli girdileri olan yazlm ve yan sanayi ürünlerinin yerelde üretilmesi amacyla Üniversite ile ibirlii içinde bir millileme çalmas yürütüyoruz. Ortak tedarik, ortak üretim planlamas, ortak pazarlama yolu ile kaynaklarn daha verimli ve etkin kullanlabilmesini teminen firmalarmz arasnda ibirlii yaplar gelitirmeye çalyoruz. Sektörümüzün ihracatnn daha katma deerli hale gelebilmesi için bugün sahip olduumuz kapasitenin daha da üzerine çkmamz gerektiini biliyoruz” dedi.

  "Hal üretimi gibi tasarm ve modada da söz sahibi olacaz"

  Gaziantep ve Türkiye’nin hal üretimi ve ihracatnda sektörün zirvesinde yer aldna dikkat çeken Bakan Ahmet Kaplan üretim ve ihracat gibi hal tasarm ve modasnda da dünya lideri olmak istediklerini ifade ederek “Özgün desenlerin oluturulmas, müterilerin beeni ve tercihlerine doru ve zamannda cevap verilebilmesi, uluslararas rekabette çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla bu yl altncsn düzenlediimiz yarmamzn final törenini de kapsayacak ekilde Tasarm Günleri etkinlii balattk. Tasarm konusunda firma sahiplerimize, firmalarmzda çalanlara ve sektörde rol almak isteyen herkese açk panel, söylei ve atölye çalmalar ile yeni bak açlar kazandrmak istiyoruz. “6. Makine Hals Tasarm Yarmas” ve “Tasarm Günleri” etkinliine katklarndan dolay; Öncelikle desteklerinden ötürü Ticaret Bakanlmza, Bu yarma ve etkinlii ortaklaa düzenlediimiz Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR, Naci Topçuolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazl YILMAZ ve ekibine, Yarmaya bavurulan eserlerin deerlendirilmesi aamasnda bizlere destek olan ve Jüride yer alan deerli akademisyenlerimiz ve sektör temsilcilerine, Finale kalan eserlerin halya dönütürülmesi ve dokunmas aamasnda gönüllü olarak bizlere yardmc olan üretici firma sahiplerimize, Tasarm Günleri etkinliinde bizlere k tutan konumalar ile katkda bulunan deerli panelist ve konumaclara, Güneydou Anadolu Hal hracatçlar Birlii personellerimize, ve emei geçen herkese teekkür ediyorum” dedi.

  "Gençlerimizi ihracat ailesine kazandryoruz"

  hracatn gelitirilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi yönünde önemli çalmalara imza attklarn ifade eden GAB Koordinatör Bakan Ahmet Fikret Kileci eitimin kendileri için öncelikli olduunu ve ihracat ailesine gençlerin kazandrlmas için çeitli eitimler düzenleyerek ihracatçlarn da ihtiyaç duyduu nitelikli elemanlar yetitirildiini sözlerine ekleyerek Tasarm Günlerinin baarl geçmesini diledi.

  "Halnn gelecei için tasarmc havuzu oluturmak zorundayz"

  Tasarm Günleri açl törenine katlan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür yapt açl konumasnda Türkiye’de çok farkl alanlarda çok güçlü yanlarmzn olduunu ifade ederek “Türkiye’de çok farkl alanlarda çok güçlü yanlarmz var. Ama danklmz, bir arada çalamaymz bu gücü kaybettiriyor. Gaziantep bir çok alanda olduu gibi hal sektörüde de önemli bir rol model oluturacak ve dier sektörlerin önünü açacaktr. Gaziantep Üniversitesi Türkiye’de bulunan dier üniversiteler arasnda sanayi ile i birlii yapan birkaç üniversiteden birisidir. Türkiye’de 950’nin üzerinde meslek yüksek okulu var. Bunlardan bir ksm sanayi içerisinde kurulmu. Ancak sanayi ile önemli bir i birlii salayan ve sanayicinin ihtiyaç duyduu nitelikli eleman yetitiren, sanayiyle iç içe birkaç meslek yüksek okulundan birisi GAÜN Naci Topçuolu Meslek Yüksek Okuludur. Sadece örenci yetitirmiyoruz, sektörün ihtiyaç duyduu vasflara sahip insan i gücünü meslek yüksek okulunun içerisinde kurulu bulunan laboratuvarlarda sanayinin kulland alet ve makinalar kullanarak yetitiriyoruz. Hal sektörü de bu konuda bizim için vazgeçilmez sektörlerden birisidir. GAHB Bakanmz Ahmet Kaplan’la daha önce konutuumuzda neden tasarmla ilgili bir atlm yapmyoruz konularn gündeme getirmitik. çi maliyetleri bir süre sonra yükselecek, enejide darya bamlyz, makinelerimizi halen kendimiz üretmiyor dardan alyoruz. Burada tek yapacamz ey katma deeri yüksek ürün için iyi bir tasarmc havuzu oluturmak. Bugün tasarm yarmasnda çok sayda tasarmc gencimiz ruhlarn iledi tasarmlarna. Anadolu’da genç kzlarmz hayallerini, rüyalarn kilime ilerdi. Bugün gençlerimiz makinelerin dokuduu hallara kendi ruhlarn yanstarak tasarmlarn gerçekletirdi. Ruhlarn tasarmlarna ilerine veren tasarmclara ihtiyacmz var. Elbette insanlar kolay kolay yetimiyor. Bir sektörle balayarak daha sonra çoklu sektörlerde tasarmclarn yetimesini salayabiliriz. Dünyada tasarm katma deer açsndan çok yüksek bir katma deere sahiptir. Dünya makine halsnda yüzde altmlk bir pay Gaziantep elinde tutuyorsa bu pay brakmamak için her türlü çabay sarf etmek zorunda. Türkiye’de hal tasarm bölümü ad altnda bir bölüm yok. Bu bölümün Gaziantep Üniversitesinde kurulmas için gerekli çalmalar yapyoruz. Hal tasarm bölümü yakn bir sürede açlacak ve açld zaman da nitelikli ve kalifiye güzel tasarmlar yapan yeni bir nesil oluturacaz. Bunlar baarmak için biraz zamana ihtiyacmz var ama balamak önemli. Bey yl sonra kaliteli hal tasarmclarmzdan oluan önemli bir havuza sahip olacaz. Bunu baarrsak Türkiye içinde yeni bir model oluturacaz” dedi.

  Akademisyenler makine halsnn gelecei için Gaziantep'te

  Yaplan konumalarn ardndan Tasarm Günleri 2019 etkinlikleri kapsamnda Türkiye’nin dört bir yanndan etkinlie katlan akademisyenler halnn önemi, halnn gelecei, tarihten günümüze hal ve moda konusunda düzenlenen söylei ve panellere katlarak görülerini dile getirdiler. Etkinliklere Kastamolu Üniversitesi Öretim Görevlisi Doç. Dr. Ruhi Konak, Bahçeehir Üniversitesi Öretim Görevlisi Günseli Kato, Moda Tasarmcs Frat Nezirolu, Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. Aydn Uurlu, Tasarm Direktörü Kunter ekerciolu, Yüksek Mimar Ceren Uurluer, Decor Dergisi Genel Yayn Yönetmeni Enes Karaday, Gaziantep Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Arda, Marmara Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. erife Atlhan, Hac Bayram Veli Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Soysal, Akdeniz Üniversitesi Öretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimolu, Mimar Sinan Üniversitesi Öretim Üyesi Dr. Servet Senem Uurlu, Moda Tasarmcs Hakan Akkaya ve Tüketici ve Tasarm Tanman Phil Pond katlrken düzenlenen atölye çalmalarnda Ahmet Burak Gezer, Yeliz Keskin, Çidem Aküzüm ve Naime Yüksel Çalk’ta çeitli etkinlikler gerçekletirdi. Tasarm Günlerinin yarn da devam edecei ve 6. Makine Hals Tasarm Yarmasna katlarak finale kalan 20 hal arasndan dereceye giren hal tasarmlarnn jüri tarafndan oylamasnn ve ardndan ödül töreninin gerçekletirilecei de ifade edildi. 
 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |